ROP CAR Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našich webových stránok (www.seat-ropcar.sk) je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov. Zodpovedná za ochranu osobných údajov týchto webových stránok je spoločnosť R.O.P. car, s.r.o. so sídlom Bojnická cesta 39, 971 01 Prievidza. Spoločnosť R.O.P. car, s.r.o. pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti  R.O.P. car, s.r.o..

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre stránku (www.seat-ropcar.sk) a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky , ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť  R.O.P. car, s.r.o. nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

[1.]  Bezpečnosť údajov

[1.1] Spoločnosť R.O.P. car, s.r.o.prijala na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

[1.2] Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našich webových stránkach a ich používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

[2.] Používanie webovej stránky maloletými osobami

[2.1] Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našich webových  stránkach, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

[3.] Zber a spracúvanie osobných údajov

[3.1] Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našich webových stránkach, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených.

[3.2.] Údaje zhromažďované

Keď navštívite naše webové stránky, súbory cookie automaticky zhromažďujú osobné údaje automatizovanými prostriedkami. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré sa používajú na našich webových stránkach, nájdete v bode 6.

[4.] Partneri

Spločnosť R.O.P. car, s.r.o. nevykonáva všetko spracovávanie osobných údajov sama, ale využíva podporu profesionálnych partnerov, menovite spoločnosti Porsche Informatik GmbH so sídlom v Salzburgu 5020, spoločnosti twyn group GmbH so sídlom vo Welse4600 aspoločnosti Vivid Planet Software GmbH so sídlom v obci Henndorf am Wallersee5302, ktoré konajú z poverenia spoločnosti R.O.P. car, s.r.o.. Partneri boli starostlivo vybratí a vhodnými technickými a organizačnými opatreniami sa starajú o to, aby sa spracúvanie Vašich osobných údajov uskutočňovalo v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a bolo zaručené dodržanie Vašich práv. Partnerom nie je dovolené používať prenechané osobné údaje na vlastné alebo komerčné účely alebo ich poskytovať tretím stranám.

Spločnosť R.O.P. car, s.r.o. neposkytuje údaje tretím stranám - napríklad vydavateľstvám zoznamov adries a spoločnostiam vykonávajúcim priamu reklamu.

[5.] Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Podrobnejšie informácie o spracovaní údajov, ktoré si nevyžaduje súhlas, nájdete v zozname nižšie.

Všeobecný kontaktný formulár

Kontaktný formulár (modely informačných materiálov, kúpa auta, financovanie auta, požiadavka na servis, príslušenstvo, pochvaly a kritiky, iné): Pri odoslaní príslušného kontaktného formulára budú vaše osobné údaje kategórií* (údaje o vozidle, kontakt a identifikačné údaje, vybrané služby, informácie zodpovednému predajcovi, ako aj text vašej požiadavky).
Účel: Reakcia na vašu požiadavku
Odôvodnenie: Oprávnený záujem na tom, aby sme mohli spracovať a spoľahlivo odpovedať na vaše individuálne otázky.
Doba ukladania: 12 mesiacov
*Presné dátové polia: Text dopytu, značka, model vozidla, ŠPZ, najazdené kilometre, číslo podvozku, prvá registrácia, kontaktná osoba vo firme, pozdrav, titul, meno, priezvisko, firma, ulica, PSČ, mesto, krajina , telefón, dosiahnuteľný (z/bis), fax, e-mail, kontaktný formulár, vybraný servis (oprava/oprava/servis po nehode), požadovaný dátum (dátum/čas), typ zákazníka (stály zákazník/nový zákazník)

Predvádzacia jazda

Ak si konfigurujete vozidlo individuálne alebo si vyberiete nové existujúce vozidlo, máte tiež možnosť dohodnúť si testovaciu jazdu. Keď odošlete kontaktný formulár na testovaciu jazdu, vaše osobné údaje kategórií* (údaje o vozidle, kontaktné a identifikačné údaje) budú spracované a odoslané vybranému predajcovi.
Účel: Príprava/realizácia predvádzacej jazdy.
Odôvodnenie: Plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť.
Doba ukladania: 12 mesiacov
*Presné dátové polia: model vozidla, požadovaný dátum, záujem o kúpu nového, kontaktný formulár, pozdrav, titul, meno, priezvisko, PSČ, mesto, telefón, e-mail, text žiadosti.

Okamžite dostupné nové vozidlá (SVN)

Po odoslaní kontaktného formulára pre požiadavku na skladové vozidlo budú vaše osobné údaje kategórií* (údaje o vozidle, kontaktné a identifikačné údaje) spracované a odoslané vybranému predajcovi.
Účel: Príprava/realizácia a spracovanie nákupu skladového vozidla.
Odôvodnenie: Plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť.
Doba skladovania: 12 mesiacov
*Presné dátové polia: Záujem o predvádzaciu jazdu, prechod na nové auto, kontaktný formulár, pozdrav, titul, meno, priezvisko, spoločnosť, ulica, PSČ, mesto, telefón, dosiahnuteľný (z/do), e -mail.

Web konfigurátor vozidiel (CC)

Keď odošlete kontaktný formulár na konfiguráciu, vaše osobné údaje kategórií* (údaje o vozidle, kontaktné a identifikačné údaje) budú spracované a odoslané vybranému predajcovi.
Účel: Príprava/realizácia a spracovanie nákupu nového auta.
Odôvodnenie: Plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť.
Doba ukladania: 12 mesiacov
*Presné dátové polia: Záujem o skúšobnú jazdu, prechod na nové auto, kontaktný formulár, pozdrav, titul, meno, priezvisko, spoločnosť, ulica, PSČ, mesto, telefón, dosiahnuteľný (z/do), e -mail.

Obľúbené

Pri uložení vozidla (konfigurácia, sklad a testovacie vozidlo) sa spracujú a uložia vaše osobné údaje kategórií* (údaje o vozidle, kontaktné a identifikačné údaje, prihlasovacie údaje) zaznamenané v carLOG.
Účel: Úložisko na ďalšie spracovanie a vyhľadávanie osobných údajov o vozidle.
Odôvodnenie: Oprávnený záujem alebo vykonať predzmluvné opatrenia na vašu žiadosť.
Doba ukladania: 12 mesiacov
*Presné dátové polia: užívateľské meno, email, heslo, pozdrav, titul, meno

[6.] Cookies a Socialné Pluginy

[6.1] 

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa túto technológiu. Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo odošle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že už bola týmto prehliadačom raz vyvolaná, a v mnohých prípadoch obmení zobrazený obsah.

Na používanie cookiesje potrebné udelenie súhlasu. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.

Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači "Opt-Out" cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

 

[7.] Práva dotknutých osôb

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

7.1 Právo na informácie

Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

7.2 Právo na opravu

Ak o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie.

Ak ste si zriadili používateľský účet, môžete k svojim osobným údajom pristúpiť kedykoľvek a tieto sami opraviť alebo doplniť. Okrem toho môžete používateľský účet kedykoľvek zatvoriť.

7.3 Právo na vymazanie

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Pritom si treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

  • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
  • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
  • už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

7.5 Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme Vám Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy medzi nami a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

7.6 Právo na námietku

Ak spracúvame Vaše údaje za účelom vykonania úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, za účelom výkonu verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť ochrany našich oprávnených záujmov, môžete podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu Vašich údajov. Zasielanie reklamy môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

7.7 Právo na sťažnosť

Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás týmto, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Samozrejme máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu.

Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti  R.O.P. car, s.r.o. oznámením na e-mailovej adrese E-Mailadresse [email protected].

[8.] Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

[8.1]Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované dňa 10.06.2022. V prípade podstatných zmien v zásadách ochrany osobných údajov bude na domovskej stránke našej webovej lokality po dobu 30 dní zverejnené oznámenie. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s prijatím akýchkoľvek zmien.

[10.] Kontaktné údaje

Zodpovedná osoba:
R.O.P. car, s.r.o.
Podjazdová ulica 1, 971 01 Prievidza
[email protected]

Prihlásenie k Newsletteru

Odoberaním nášich noviniek obdržíte pravidelné a aktuálne informácie o našej prevádzke a tiež výber exkluzívnych ponúk!

Vložené údaje nie sú platné. Prosím, pokúste sa ich korigovať.

Prosím zvoľte oslovenie

Bohužiaľ sa vyskytli problémy s prihlásením / odhlásením. Prosím, skúste pokus zopakovať neskôr.

checkbox_default

Ďakujeme!

Týmto ste sa prihlásili k odberu Newsletter.

Obdržíte od nás email s potvrdzovacím odkazom. Prosím potvrďte tento odkaz kým sa odhlásite.